ساير  پايگاهها

 

علاوه بر مركز آمار ايران ، بسياري از سازمان ها به ارائه جداول  آماري نشريات  خود از طريق اينترنت مي پردازند.آدرس اين سازمان ها جهت ارتباط با پايگاه مزبور به شرح ذيل مي باشد.

Sci@Sci.org.ir

 

·         سازمان مديريت وبرنامه ريزي خراسان رضوي

·         سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان فارس

·          سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان زنجان

·         سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان كرمان

·         سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان چهار محال وبختياري

·        سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان گلستان