فهرست نشريات سالنامه آماري كشور
 ايران در آيينه آمار
 خلاصه آمارهاي پايه اي كشور
 خلا صه آمارهاي پايه اي استانها
 تازه هاي آمار
 تحولات اقتصادي، اجتماعي كشور از نگاه آمار
 گزيده شاخصها ونماگرهاي اقتصادي ،اجتماعي وفرهنگي كشور
 طرح تهيه شناسنامه آماري شهرهاي كشور
  نتايج تفصيلي سرشماري عمومي كارگاهي 1381
 نتايج آمارگيري جاري جمعيت
 سرشماري عمومي نفوس ومسكن -1385
  سرشماري عمومي نفوس ومسكن -1375
 سرشماري عمومي نفوس و مسكن-1365
 سرشماري عمومي نفوس ومسكن - 1355
 سرشماري عمومي نفوس ومسكن- 1345
 سرشماري عمومي كشور ايران - 1335
 جمعيت شهرهاي كشور 75-1335
 بازسازي و برآوردجمعيت شهرستانهاي كشور
 توزيع وطبقه بندي جمعيت شهرهاي ايران در سرشماريهاي 75-1335
 مهاجرت وشهر نشيني در ايران
 نتايج آمارگيري ازطرح باروري ،مرگ و مير
 مرگ ومير کودکان در ايران - روند ها وشاخص ها
 جوانان ايران(ويژگيهاي اجتماعي -اقتصادي)
  تحليلي بر ويژگيهاي ازدواج در ايران
 سالمندان ايران (ويژگيهاي اجتماعي -اقتصادي)
 نتايج آمارگيري از اطلاعات پايه اي بهداشت باروري در شهرستانهاي منتخب استان
 نتايج آمارگيري از هزينه و درآمد خانوارهاي شهري
 نتايج آمارگيري از هزينه ودرآمدخانوارهاي روستايي
 نتايج آمارگيري از نيروي كار
  آمارگيري ازويژگيهاي اشتغال و بيكاري خانوار
 شاخص هاي كليدي نيروي كار در ايران
 نتايج آمارگيري ازخصوصيات اجتماعي-اقتصادي خانوار
 نتايج آمارگيري ازخانوارهاي داراي فعاليت صنعتي
 نتايج آمارگيري ازكارگاههاي خدمات خصوصي خانوار
 ويژگيهاي اجتماعي - اقتصادي خانوارهاي داراي معلول كشور
 زنان سرپرست خانوار در ايران (ويژگيهاي اجتماعي -اقتصادي)
 شاخص قيمت كالاها و خدمات مصرفي خانوارهاي كشور (شاخص ملي)
 شاخص بهاي كالاها وخدمات مصرفي خانوارهاي روستايي كشور
 قيمت فروش محصولات وهزينه خدمات كشاورزي درمناطق روستايي كشور
 شاخص قيمت توليد كننده بخش صنعت
 شاخص قيمت توليد كننده بخش معدن
 شاخص قيمت توليدكننده محصولات گاوداري هاي صنعتي كشور
 شاخص قيمت كالاهاي صادراتي كشور
 شاخص قيمت توليد كننده بخش گاز
 گزارش شاخص‌هاي قيمت در سال‌هاي 1384 و 1385
 جدول داده - ستانده اقتصاد ايران
 حسابهاي ملي
 محصول ناخالص داخلي ايران به قيمت جاري 73-1370
 گروه نتايج آمارگيري (ويژه حسابهاي ملي )
 نماگرهاي اقتصاد جمهوري اسلامي ايران
 سرشماري اجتماعي،اقتصادي عشاير كوچنده
 سرشماري عمومي كشاورزي - 1372
 نتايج طرح آمارگيري از باغداري هاي كشور
 نتايج تفصيلي سرشماري عمومي کشاورزي -1382
 نتايج تفصيلي آمارگيري از بهره برداريهاي توليد گل وگياهان زينتي
 نتايج سرشماري ازموسسات پرورش دهنده مرغ مادركشور
 نتايج آمارگيري نمونه اي ازمرغداريهاي پرورش دهنده مرغ گوشتي كشور
 نتايج سرشماري مرغداريهاي پرورش دهنده مرغ تخمگذاركشور
 نتايج آمارگيري از مؤسسات جوجه كشي
 آماركشتاردام كشتارگاههاي كشور
 نتايج آمارگيري از گاوداريهاي صنعتي
 آمار تعداد دام وتوليد شيركشور
 نتايج آمارگيري از دامداري هاي كشور
 نتايج طرح سرشماري بهره برداران جنگل
 نتايج آمارگيري از موسسات پرورش قارچ خوراكي
 نتايج آمارگيري از كارگاههاي بزرگ صنعتي كشور
 نتايج آمارگيري ازكارگاههاي صنعتي كمتراز6 نفركاركن كشور
 نتايج آمارگيري ازكارگاههاي صنعتي 6-9 نفركاركن كشور
 نتايج آمارگيري از كارگاه هاي صنعتي 9-1 نفر كاركن
 نتايج آمارگيري ازكارگاههاي صنعتي كمترازده نفركاركن كشور
 نتايج آمارگيري از كارگاههاي صنعتي ده نفر كاركن وبيشتر
 نتايج آمارگيري از كارگاههاي صنعتي 49-10نفركاركن كشور
 نتايج آمارگيري از كارگاههاي صنعتي 50 نفر كاركن وبيشتر
 نتايج كلي سرشماري عمومي صنعت ومعدن مرحله اول
 آماركارگاههاي صنايع معدني وفلزي منتخب
 آمارگيري از مصرف حاملهاي انرژي در كاركاههاي صنعتي داراي 50 نفر كاركن وبيشتر
 نتايج بررسي آثارزيست محيطي فعاليتهاي صنعت ومعدن ازديدگاه آمار
 نتايج آمارگيري از ويژگيهاي زيست محيطي در كارگاههاي صنعتي 10 نفر كاركن و بيشتر كشور
 نتايج آمارگيري از مولدهاي مستقل برق در كارگاه‌هاي صنعتي 10 نفر كاركن و بيشتر كشور
 نتايج آمارگيري ازمحدوده هاي اكتشافي مواد معدني كشور
 نتايج آمارگيري ازمعادن درحال بهره برداري كشور
 اطلاعات پروانه هاي ساختماني صادرشده توسط شهرداريهاي كشور
 اطلاعات پروانه هاي ساختماني صادرشده توسط شهرداريهابراي احداث ساختمان درشهرهاي كشور
  آمارگيري از قيمت و اجاره مسكن در شهر تهران
 نتايج طرح آمارگيري از فعاليتهاي ساختماني بخش خصوصي
 نماگرهاي مسكن در ايران
 نتايج آ مارگيري ازبنگاههاي معاملات ملكي
 نتايج طرح آمارگيري ازقيمت واجاره مسكن در شهرهاي منتخب
 نتايج آمارگيري از فعاليتهاي كمكي حمل ونقل هوايي واجراي گشت هاي مسافرتي
 نتايج آمارگيري از فعاليتهاي كمكي حمل ونقل آبي
 نتايج آمارگيري از فعاليت حمل ونقل هوايي وآبي
 نتايج آمارگيري از فعاليت هاي حمل ونقل جاده اي كشور
 آمارگيري از کارگاه هاي خدمات تلفن همراه
 آمارگيري از خدمات مخابرات و پست خصوصي
 آمارگيري از کارگاه هاي خدمات اينترنت
 امارگيري از باسکول ها و پارکينک ها ي عمومي
 نتايج طرح آمارگيري ازدستمزدنيروي انساني شاغل درطرح هاي عمراني
 نتايج طرح آمارگيري ازقيمت مصالح ساختماني
 نتايج طرح آمارگيري ازكرايه ماشين آلات مورداستفاده درطرحهاي عمراني
 نتايج آمارگيري از موسسات كرايه ماشين آلات و تجهيزات با اپراتور
 نتايج آمارگيري ازانبارهاي كشور
 نتايج آمارگيري از موسسات ترخيص كالا
 نتايج آمارگيري ازسدهاوتاسيسات آبي كشور
 آمار بازرگاني خارجي كشور بر حسب طبقه بندي بين المللي رشته فعاليتها(ISIC )وكالا ها وخدمات (CPC)
 نتايج آمارگيري از كارگاههاي بازرگاني
 نتايج آمارگيري از خدمات كسب وكار
 آماركارگاههاي محل خريد وفروش كالا
 نتايج آمارگيري ازفعاليتهاي ورزشي داخل كارگاههاي كشور
 نتايج آمارگيري از كارگاههاي خدمات هنري فرهنگي وورزشي
 نتايج آمارگيري از كارگاه‌هاي خدمات فرهنگي و هنري
 نتايج طرح آمارگيري ازفعاليتهاي تحقيق وتوسعه كشور
 نتايج آمارگيري ازطرح تهيه شناسنامه مساجدواماكن مذهبي كشور
 نتايج آمارگيري از كارگاههاي آموزشي
 نتايج طرح آمارگيري از كارگاههاي خدمات بهداشت ودرمان
 نتايج آمارگيري از كارگاههاي خدمات مددكاري اجتماعي
 نتايج آمارگيري از كارگاههاي خدمات بيمارستاني
 نتايج آمارگيري از كارگاههاي خدمات غير بيمارستاني
 نتايج آمارگيري از كارگاههاي صرف غذا ونوشيدني
 نتايج آمارگيري از اقامتگاه هاي عمومي
 نتايج آمارگيري ازصندوقهاي قرض الحسنه
 طبقه بندي سطوح آموزشي و رشته هاي تحصيلي ايران بر اساس ISCED97
 نتايج آمارگيري از سازمان‌هاي سياسي و ساير سازمان‌هاي داراي عضو
 نتايج آمارگيري ازسازمانهاي مذهبي -سياسي وساير سازمان هاي داراي عضو
 نتايج آمارگيري از سازمان‌هاي غير دولتي ( NGOs)
 نتايج آمارگيري از اتحاديه ها وانجمن هاي صنفي کشور
 نتايج آمارگيري از كارگاه هاي خدمات شستشوي منسوجات
 نتايج آمارگيري از كارگاه‌هاي خدمات آرايش و پيرايش
 نتايج آمارگيري از حوزه هاي علميه و مدارس علوم ديني
 نتايج آمارگيري از كارگاه هاي ارائه دهنده خدمات حفظ بهداشت محيط، تدفين، گرمابه، سونا و ماساژ
 نتايج فهرست برداري از مكانها وخانوارهاي منطقه زلزله زده بم