فهرست تازه هاي انتشار يافته مرکز آمار ايران

   نتايج بررسي آثارزيست محيطي فعاليتهاي صنعت ومعدن ازديدگاه آمار -1379   
   نتايج آمارگيري از اطلاعات پايه اي بهداشت باروري در شهرستانهاي منتخب استان -1379   
   نتايج آمارگيري از اطلاعات پايه اي بهداشت باروري در شهرستانهاي منتخب استان -1383   
   نتايج آمارگيري از كارگاههاي بازرگاني-1383   
   نتايج آمارگيري از موسسات پرورش قارچ خوراكي-1385   
   نتايج آمارگيري از هزينه ودرآمدخانوارهاي روستايي-1384   
   نتايج آمارگيري از موسسات كرايه ماشين آلات و تجهيزات با اپراتور-1383   
   سالنامه آماري كشور - 1384   
   شاخص بهاي كالاها وخدمات مصرفي خانوارهاي روستايي كشور - 1384   
   نتايج آمارگيري از كارگاههاي صنعتي ده نفر كاركن و بيشتر كشور - 1383   
   نتايج آمارگيري از ويژگيهاي زيست محيطي كارگاههاي صنعتي 10 نفر كاركن و بيشتر كشور - 1383   
   نتايج آمارگيري از كارگاههاي صنعتي 49-10 نفر كاركن كشور - 1383   
   نتايج آمارگيري از كارگاههاي صنعتي 50 نفر كاركن و بيشتر - 1383   
   اطلاعات پروانه هاي ساختماني صادرشده توسط شهرداريها براي احداث ساختمان در شهرهاي كشور - 1384   
   اطلاعات پروانه‌هاي ساختماني صادرشده توسط شهرداريهاي كشور - 1385   
   نتايج سرشماري مرغداريهاي پرورش دهنده مرغ تخمگذاركشور -1385   
   نتايج سرشماري ازموسسات پرورش دهنده مرغ مادركشور-1385   
   نتايج آمارگيري از كارگاه‌هاي خدمات فرهنگي و هنري - 1382   
   نتايج آمارگيري از سازمان‌هاي سياسي و ساير سازمان‌هاي داراي عضو - 1384    
   نتايج آمارگيري از مؤسسات جوجه كشي -1385   
   نتايج آمارگيري ازكرايه ماشين آلات منتخب مورداستفاده درطرحهاي عمراني-1385   
   نتايج طرح آمارگيري ازدستمزدنيروي انساني شاغل درطرح هاي عمراني- 1385   
   نتايج طرح آمارگيري ازقيمت مصالح ساختماني- 1385   
   نتايج آمارگيري از كارگاه‌هاي خدمات فرهنگي و هنري - 1384   
   شاخص قيمت توليد كننده بخش گاز-85-1382   
   شاخص بهاي كالاها وخدمات مصرفي خانوارهاي روستايي كشور-1385   
   آمار كشتار دام كشتارگاه‌هاي كشور - 1385   
   تازه هاي آمار - 1386   
   شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي خانوارهاي روستايي كشور - 1386   
   نتايج آمارگيري ازمعادن درحال بهره برداري كشور - 1384   
   آمارگيري از هزينه و درامد خانوارهاي شهري - 1384   
   گزيده شاخص‌ها و نماگرهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور - 1386   
   نتايج آمارگيري از نيروي كار - 1386   
   شاخص قيمت كالاهاي صادراتي كشور - 1386   
   نتايج آمارگيري از دامداري هاي كشور -1384   
   سالنامه آماري كشور - 1385   
   نتايج آمارگيري از كارگاه‌هاي خدمات انبارداري - 1384   
   نتايج آمارگيري از كارگاههاي صرف غذا ونوشيدني - 1384   
   نتايج آمارگيري ازصندوقهاي قرض الحسنه - 1384   
   شاخص قيمت توليد كننده بخش معدن - 1386   
   جداول داده وستانده -1380   
   اطلاعات پروانه‌هاي ساختماني صادرشده توسط شهرداري‌ها براي احداث ساختمان در شهرهاي كشور - 1385   
   قيمت فروش محصولات و هزينه خدمات كشاورزي در مناطق روستايي كشور - 1385   
   نتايج آمارگيري از هزينه و درآمد خانوارهاي شهري - 1385   
   نتايج آمارگيري از هزينه و درآمد خانوارهاي روستايي - 1385   
   نتايج آمارگيري از كارگاههاي صنعتي 49-10 نفر كاركن كشور - 1384   
   نتايج آمارگيري از كارگاههاي صنعتي 50 نفر كاركن و بيشتر - 1384   
   نتايج آمارگيري از كارگاههاي صنعتي ده نفر كاركن و بيشتر - 1384   
   نتايج آمارگيري از كارگاههاي خدمات مددكاري اجتماعي - 1384   
   گزارش شاخص‌هاي قيمت در سال‌هاي 1384 و 1385   
   ايران در آيينه آمار - 1385   
   نتايج آمارگيري از كرايه ماشين‌آلات منتخب مورد استفاده در طرح‌هاي عمراني - 1386   
   نتايج آمارگيري از كارگاه‌هاي ساير خدمات كسب و كار - 1385   
   نتايج آمارگيري از دستمزد نيروي انساني شاغل در طرح‌هاي عمراني - 1386   
   نتايج آمارگيري از قيمت مصالح ساختماني - 1386   
   اطلاعات پروانه هاي ساختماني صادرشده توسط شهرداريهاي كشور - 1386   
   نتايج آمارگيري از اقامتگاه هاي عمومي-1385   
   نتايج آمارگيري از گاوداريهاي صنعتي كشور - 1386   
   نتايج آمارگيري ازمعادن درحال بهره برداري كشور -1385   
   شاخص قيمت توليد كننده بخش صنعت-1387   
   نتايج آمارگيري از كارگاه‌هاي صنعتي 50 نفر كاركن و بيش‌تر - 1385   
   نتايج آمارگيري از كارگاههاي صنعتي ده نفر كاركن وبيشتر -1385   
   آماركشتاردام كشتارگاههاي كشور- 1386   
   نتايج آمارگيري از كارگاههاي صنعتي 49-10نفركاركن كشور -1385   
   سرشماري عمومي نفوس و مسكن 1385 - كل كشور   
   تازه هاي آمار -1387   
   گزيده شاخصها ونماگرهاي اقتصادي ،اجتماعي وفرهنگي كشور- 1387   
   قيمت فروش محصولات وهزينه خدمات كشاورزي درمناطق روستايي كشور-1386   
   اطلاعات پروانه هاي ساختماني صادرشده توسط شهرداريهابراي احداث ساختمان درشهرهاي كشور -1386   
   آمارگيري از اتحاديه‌ها و انجمن‌هاي صنفي - 1385   
   شاخص قيمت كالاها و خدمات مصرفي خانوارهاي كشور (شاخص ملي) - 1387   
   شاخص قيمت كالاها وخدمات مصرفي خانوارهاي روستايي كشور -1387   
   شاخص قيمت توليد كننده بخش معدن - 1387   
   شاخص قيمت توليدكننده محصولات گاوداري هاي صنعتي كشور- 1386   
   نتايج آمارگيري از دستمزد نيروي انساني شاغل در طرح هاي عمراني - 1387   
   نتايج آمارگيري ازقيمت مصالح ساختماني - 1387   
   نتايج آمارگيري ازكرايه ماشين آلات منتخب مورد استفاده در طرحهاي عمراني - 1387   
   نتايج آمارگيري از هزينه ودرآمدخانوارهاي روستايي-1386   
   نتايج آمارگيري از هزينه و درآمد خانوارهاي شهري-1386   
   نتايج طرح آمارگيري از باغداري هاي كشور - 1386   
   شاخص قيمت كالاهاي صادراتي كشور - 1387   
   سرشماري اجتماعي،اقتصادي عشاير كوچنده -1387   
   سالنامه آماري كشور - 1386   
   شاخص قيمت توليدكننده محصولات گاوداري هاي صنعتي كشور-1387   
   اطلاعات پروانه‌هاي ساختماني صادر شده توسط شهرداري‌هاي كشور - 1387   
   تازه هاي آمار -1388   
   آمار كشتار دام كشتارگاه‌هاي كشور - 1387   
   گزيده شاخص‌ها و نماگرهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور - 1388   
   نماگرهاي مسكن در ايران   
   نتايج آمارگيري از كارگاههاي صنعتي ده نفر كاركن وبيشتر-1386   
   نتايج آمارگيري از كارگاههاي صنعتي 50 نفر كاركن وبيشتر- 1386   
   نتايج آمارگيري از كارگاههاي صنعتي 49-10نفركاركن كشور -1386   
   نتايج آمارگيري ازمعادن درحال بهره برداري كشور - 1387   
   نتايج آمارگيري از هزينه و درآمد خانوارهاي شهري - 1387   
   نتايج آمارگيري از هزينه ودرآمدخانوارهاي روستايي - 1387   
   نتايج آمارگيري از مرغداري‌هاي صنعتي كشور سال 1388 (مرغداري‌هاي پرورش مرغ گوشتي)   
   نتايج آمارگيري از مرغداري‌هاي صنعتي كشور - 1388 (مرغداري‌هاي پرورش مرغ تخمگذار)